Integritetspolicy

ALLMÄNT
I denna dataskydds-Integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att ställa frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER? 

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift, till exempel namn, epost och personnummer men också bilder och användarnamn i digitala medier. Behandling av personuppgifter är alla aktiviteter som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer och även fysiska noteringar i exempelvis anteckningsblock. Aktiviteter är till exempel om insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Equator Stockholm AB, organisationsnummer 556064-0616. 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG 

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning för att kunna utföra de tjänster och uppdrag som vi åtar oss.

Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig och ditt företag, såsom vid olika event, seminarier eller enkäter för att utvärdera vår insats eller att marknadsföra våra tjänster. 

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI PERSONUPPGIFTER?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då vi arbetar i ett projekt tillsammans, om du deltar på seminarier och andra event eller tar kontakt med oss i olika ärenden.Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part. Det gäller t ex:

• Uppgifter från Bolagsverket

• Uppgifter från externa websidor

• Kakor (cookies) och Google Analytics
När du använder våra webbplatser samlas användarstatistik in till Google Analytics via cookies. Vi använder Google Analytics för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Vi sammanställer rapporter över besökares beteende på webbplatsen så vi kan förbättra innehållet. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Du kan när som helst välja att exkluderas från denna statistikhämtning via ett tillägg till din webbläsare som kan laddas ner via Googles webbplats och installeras  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Personuppgiftsbiträden
I vissa fall behöver vi anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete och åtaganden, exempelvis då vi behöver använda oss av olika IT-leverantörer såsom vårt faktureringssystem. De betraktas då som personuppgiftsbiträden till oss och vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Personuppgiftsansvaret ligger Equator Stockholm AB. I ett fåtal fall sköter vi även adressregister till kontaktpersoner i våra projekt för att kunna utföra vårt arbete. Dessa adressregister delas med projektets aktörer. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES
men ibland är det inte möjligt. För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES, hemsidan kan vara ett sådant exempel. Såsom personuppgiftsansvariga är vi då ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter är densamma som inom EU/EES.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden beror på hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet och annan lagstiftning.

  • I en affärsrelation lagrar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal och projekt och uppgifterna sparas därför så länge dessa pågår samt därefter enligt gällande garantitider.
  • Kontaktuppgifter som används för Equator Stockholms marknadsaktiviteter sparas så länge det finns ett berättigat intresse.
  • Ansökningar lagras under skälig tid.

HANTERA DINA RÄTTIGHETER

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Maila till stockholm@equator.se, eller ansök om registerutdrag via post till: Equator Stockholm, Box 1351, 111 83 Stockholm.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett
säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran
i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss via mail  stockholm@equator.se

TILLSYNSMYNDIGHET

Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av
lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se  www.datainspektionen.se